Home  /   Disclaimer
 

Disclaimer

Wanneer u deze website bezoekt en evt. informatie gebruikt, betekent dit dat u akkoord gaat met de voorwaarden die in deze disclaimer beschreven staan.

Aansprakelijkheid
APF Groep doet alles wat redelijkerwijs binnen haar vermogen ligt om correcte, volledige en actuele informatie in deze website op te nemen; APF Groep garandeert echter niet dat de informatie die de website bevat volledig, correct, of vrij van technische of typografische fouten is. Alvorens af te gaan op dergelijke informatie, is het uw verantwoordelijkheid om de informatie op juistheid te controleren.

APF Groep behoudt zich het recht voor om op enig moment die wijzigingen en veranderingen welke zij noodzakelijk acht in de hierin vervatte informatie aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. Gebruik van deze website is voor risico van de gebruiker.

APF Groep geeft geen garanties of verklaringen, expliciet dan wel impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of van geen-inbreuk op rechten. Noch APF Groep noch enige derde betrokken bij het ontwerp, de productie of de levering van deze site kan aansprakelijkheid worden gesteld voor enige directie, bijkomstige, of gevolgschade, indirecte of aanvullende schade of welke schade dan ook voortvloeiend uit uw toegang, gebruik, of onvermogen tot gebruik van deze site of enig andere d.m.v. van hyperlinks daarmee verbonden website, of enige fouten of omissies in de inhoud daarvan. U bent zelf verantwoordelijk voor het treffen van voorzorgsmaatregelen ter bescherming tegen trojan horses, virussen, wormen of andere indringers van destructieve aard.


Intellectueel Eigendom

De op deze website getoonde informatie, waaronder teksten, foto's, grafisch materiaal, merken, logo's en (handels)namen, zijn eigendom van of in licentie bij APF Groep (of bij derden die toestemming hebben verleend aan APF), en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze informatie blijft eigendom van APF Groep of derden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website op enigerlei wijze te verveelvoudigen, bijvoorbeeld door de inhoud door te sturen, te kopiëren of te distribueren dan wel (tegen vergoeding) beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van APF Groep.

Bij eventuele geschillen gerelateerd aan deze website is het Nederlands recht van toepassing en is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.

Wijzigingen

Wij behouden het recht voor deze disclaimer op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde disclaimer.

Stel direct je vraag

Bel ons
of stel je vraag via Whatsapp.