Home  /   Algemene voorwaarden
 

Algemene voorwaarden

Artikel 1          Algemeen

a.       Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing, zo­dra de opdrachtgever de bijstand van de opdrachtnemer heeft gevraagd. Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn tussen partijen van kracht, voor zover hier niet schriftelijk uitdrukkelijk van is afgeweken.

b.       In deze voorwaarden wordt verstaan onder de begrip­pen:

           - de opdrachtnemer: de natuurlijke persoon of rechtsper­soon, die de onder artikel 2 aangeduide werkzaamheden uitvoert, APF Finance B.V. statutair gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht, kantoorhoudend te (3342 GR) Hendrik-Ido-Ambacht aan de Veldoven 9, ook wel APF Finance;

           - de opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtsper­soon, die de hulp inroept van de opdrachtnemer;

        - de opdracht: onder de opdracht wordt verstaan de in onderling over­leg tussen opdrachtgever en APF Finance te bepalen werkzaamheden die door de APF Finance verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder zulks dient te geschieden.

Artikel 2         Strekking

a.       Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij APF Finance in zijn aanbiedingen of prijsopgaven aan opdrachtgever uitdrukkelijk anders heeft vermeld.

b.       De werkzaamheden van APF Finance (kunnen) betreffen (ondermeer) het voeren van een complete boekhouding c.q. administratie ten behoeve van de op­drachtgever, het opstellen van jaarstukken, het verzorgen van belastingaangiften en de eventuele vervolgen daarop, het adviseren inzake vraagstukken van financiële, fiscale en/of bedrijfskundige aard, alsmede alle handelingen en verrichtingen die ‑ gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdracht ‑ dienstig kunnen zijn in verband met de hierboven genoemde werkzaamheden.

c.       De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwij­gend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de APF Finance geslo­ten overeenkomsten.

Artikel 3         Totstandkoming

a.      De overeenkomst komt tot stand op het moment dat APF Finance de opdracht aanvaardt. De in voorgaande zin opgenomen regel geldt eveneens voor

b.      wijzigingen in op­drachten. Indien het belang van opdrachtgever onmiddellijk geheel of gedeeltelijke levering door APF Finance vereist, dan wel indien

c.      opdrachtgever uitdrukkelijk onmiddellijke levering heeft verzocht, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen doordat door APF Finance geheel of

d.      gedeeltelijk feitelijk tot levering aan opdrachtgever is over­gegaan.

Artikel 4         Verplichtingen opdrachtnemer

a.       APF Finance is gehouden de belangen van zijn op­drachtgever naar beste weten en kunnen te behartigen, één en ander voor zover zulks, gelet op de rechtsverhou­ding en de daaruit voortvloeiende opdrachten, mogelijk en wenselijk is.

b.       De wijze waarop de administratie wordt gevoerd en de overige werkzaamheden worden verricht dient, met in­achtneming van eventueel daarop toepasselijke wettelij­ke bepalingen, te voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever.

c.       Indien de werkzaamheden er toe strekken een bepaald (financieel) eindresultaat te bewerkstelligen, wordt niet gegarandeerd dat dit beoogde eindresultaat werkelijk wordt bereikt.

Artikel 5         Verplichtingen opdrachtgever

a.       De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen alle han­delingen na te laten welke de uitvoering van de opdracht door APF Finance frustreren dan wel onmogelijk ma­ken.

b.       Op de opdrachtgever rust de verplichting aan APF Finance tijdig, volledig en op de juiste wijze alle ge­gevens, inlichtingen en bescheiden te verstrekken welke benodigd zijn voor uitvoering van de opdracht.

Artikel 6         Vertrouwelijk

a.      APF Finance verplicht zich om alle gegevens en stuk­ken, die betrekking hebben op de opdracht, welke in redelijk­heid hebben te gelden als vertrouwelijk en

b.      geheim, als zoda­nig te behandelen. APF Finance is niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door de personen in zijn dienst, indien APF Finance

c.      aannemelijk kan ma­ken dat deze schending niet door hem verhinderd had kun­nen worden.

Artikel 7         Samenwerking met derden

a.       APF Finance kan bij de uitvoering van zijn op­dracht slechts andere, niet tot zijn eigen onderneming behorende deskundigen inschakelen, nadat de noodzaak c.q. wenselijkheid daarvan in overleg met de opdrachtge­ver is vastgesteld.

b.       APF Finance aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden, waaronder de onder artikel 7a genoemde deskundigen, worden ver­richt.

Artikel 8         Tekortkomingen opdrachtnemer

a.       APF Finance is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die deze zelf lijdt als recht­streeks gevolg van tekortkomingen van APF Finance of van personen in zijn dienst die bij de vervulling van de opdracht zijn begaan, indien en voor zover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden bij nor­male vakkennis en met inachtneming van normale op­lettendheid en wijze van vak uitoefening vermeden had­den kunnen worden, één en ander behoudens de hierna omschreven nadere beperkingen.

b.       APF Finance is verplicht om de hierboven bedoel­de tekortkomingen op zo kort mogelijke termijn om niet te herstellen, wanneer en voor zover met het herstellen geen hogere kosten zijn gemoeid dan in rekening zijn gebracht voor de betreffende werkzaamheden. Indien de kosten wel hoger uitvallen, dan is APF Finance slechts verplicht deze herstelwerkzaamheden uit te voe­ren, indien de opdrachtgever zich voorafgaand schrifte­lijk bereid verklaart deze extra kosten voor zijn rekening te nemen.

c.       Elke aansprakelijkheid van APF Finance vervalt ui­terlijk 60 maanden (5 jaar) nadat de fiscale aangiftes van het desbetreffende boekjaar zijn ingediend, te vermeer­deren met de termijn waarvoor uitstel is verleend.  

d.       Elke aansprakelijkheid van APF Finance vervalt indien de opdrachtgever bij een eventuele belastingcon­trole over het betreffende APF Finance niet in de gelegenheid heeft gesteld hierbij aanwezig te zijn, voorts in het geval de opdrachtgever APF Finance niet in de gelegenheid heeft gesteld de betreffende te­kortkoming te herstellen en in het geval verdere werk­zaamheden naar aanleiding van c.q. in verband met die tekortkoming hebben plaatsgevonden zonder dat de op­drachtgever APF Finance daarbij betrokken heeft.

e.       De opdrachtgever dient de in dit artikel genoemde te­kortkomingen te melden binnen 1 maand, nadat hij/zij hiervan op de hoogte is gekomen, dan wel redelijkerwijs had moeten zijn, bij gebreke is iedere aansprake­lijkheid van APF Finance uitgesloten. Aanspra­kelijkheid is in ieder geval en te allen tijde uitgesloten behoudens en voor zover de door APF Finance afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering recht geeft op een uitkering.

Artikel 9         Tekortkomingen opdrachtgever

a.       Indien en voor zover tekortkomingen bij de uitvoering van de werkzaamheden verricht door APF Finance het gevolg zijn van de omstandigheid dat door opdracht­gever niet, niet tijdig of niet in voldoende mate aan de op hem rustende verplichtingen conform artikel 5 heeft voldaan, is APF Finance daarvoor in het geheel niet aansprakelijk.  

b.       Herstel van voornoemde tekortkomingen zal in een dus­danig geval op kosten van de opdrachtgever geschieden.

Artikel 10        Beëindiging door opdrachtgever

a.       De opdrachtgever kan te allen tijde een gegeven opdracht beëindigen.

b.       Opzegging van de opdracht dient te geschieden middels aangetekende brief.

c.       Bij beëindiging van een opdracht wordt tussen het tijd­stip van mededeling van deze beëindiging en het tijdstip waarop deze beëindiging van kracht wordt in beginsel een zodanige periode in acht genomen, welke minimaal bestaat uit drie maanden (één kwartaal), dat APF Finance de onder­handen werkzaamheden c.q. de administratie in een zodanige staat kan brengen, opdat overdracht ervan aan de opdrachtgever c.q. een door de opdrachtgever aan te wijzen derde, zonder schade voor de voortgang van die werkzaamheden, op aanvaardbare wijze uitvoerbaar is, met in achtneming van het in artikel 9 van deze voor­waarden bepaalde.

d.       De aan APF Finance gegeven opdracht vervalt niet door de dood van de opdrachtgever; diens rechten en verplichtingen gaan over op zijn erfgenamen en/of rechtsopvolger.

Artikel 11        Opschorting/ontbinding/beëindiging door opdrachtnemer

          Onverminderd de in deze voorwaarden genoemde algemene opschortings-of ontbindingsbevoegdheid heeft APF Finance, indien opdrachtgever enige verplichting uit de door partijen gesloten overeenkomst niet tijdig, niet, onvolledig of onvoldoende nakomt, faillissement dan wel surseance heeft aangevraagd (door een derde), onder opdrachtgever beslag in welke vorm dan ook is gelegd, opdrachtgever zijn onder­neming geheel of gedeeltelijk liquideert dan wel stil legt dan wel overdraagt, niet tijdig de door hem verschuldigde decla­raties voldoet, het recht om:   

a.       te allen tijde een gegeven opdracht te beëindigen welke opzegging dient te geschieden middels aangetekende brief;

b.       vooruitbetaling, dan wel zekerheidsstelling van op­drachtgever te vragen -voor alle bestaande danwel in de toekomst af te sluiten overeenkomsten -alvorens APF Finance met de levering van zijn (verdere) werk­zaamheden aanvangt;

c.       levering van zijn diensten op te schorten;

d.       de desbetreffende overeenkomst geheel of voor zover niet uitgevoerd gedeeltelijk ontbonden te achten, door verzending aan opdrachtgever van een schriftelijke ken­nisgeving aan opdrachtgever, zonder dat de rechterlijke tussenkomst noodzakelijk is, één en ander onverminderd de aan APF Finance toekomende rechten tot schade­vergoeding wegens ontbinding;

e.       indien APF Finance gebruikmaakt van haar rechten als verwoord in dit artikel, dan is APF Finance jegens opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor de daaruit eventueel ontstane schade, zowel direct als indirect.

Artikel 12        Aanlevering, levertijd en levering

a.       Behoudens nadere overeenkomst(en) tussen opdracht­gever en APF Finance geschiedt de aanlevering der benodigde stukken, boeken, bescheiden, administratieve en/of andere gegevens e.d. door of namens opdracht­gever aan APF Finance, evenals de levering door APF Finance aan opdrachtgever, op door APF Finance te bepalen wijze en in een door APF Finance te bepa­len vorm en aantal.

b.       Indien de opdrachtgever in gebreke blijft bij nakoming van het in sub a. genoemde, ongeacht de reden hiervan, is de APF Finance bevoegd zijn werkzaamheden op te schorten. Eventueel hieruit voortvloeiende schade, in welke vorm en omvang dan ook, kan niet leiden tot aan­sprakelijkheid van de APF Finance.

Artikel 13        Retentierecht

a.       Opdrachtgever en APF Finance komen uitdrukkelijk overeen dat APF Finance bevoegd is afgifte van zaken op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn verplichting tot vergoeding van openstaande declaraties, daaronder begrepen daarover verschuldigde rente en kosten, als­mede aan zijn verplichting tot vergoeding van schade aan opdrachtnemer in het kader van de betrokken rechtsver­houding geleden heeft voldaan, dan wel daarvoor een in het bancair verkeer genoegzaam geachte zekerheid, bijvoorbeeld een onherroepelijke bankgarantie heeft ge­steld.

b.       Onder de zaken genoemd in sub a. worden in ieder geval begrepen boeken, bescheiden, stukken, administratieve gegevens en andere gegevens(dragers) welke tot stand zijn gebracht ten aanzien van het uitvoeren van de op­dracht.

Artikel 14        Overmacht

a.       Indien sprake is van staking, diefstal, overheidsmaatre­gelen, brand, computerdefecten, epidemieën, verlies van de gegevens, oorlog, waterschade en alle overige omstan­digheden welke nakoming van de overeenkomst al dan niet tijdelijk verhinderen, heeft APF Finance het recht om ofwel de overeenkomst te ontbinden middels een aangetekende brief, ofwel bij de levertijd de duur van de overmacht te tellen.

b.       Ingeval een situatie van overmacht rust op APF Finance de plicht de opdrachtgever hier onverwijld van op de hoogte te stellen.

c.       Opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door beschadiging dan wel tenietgaan van stuk­ken of bescheiden van derden, welke APF Finance voor opdrachtgever in bewaring heeft.  

d.       Opdrachtgever heeft ingeval van een situatie van over­macht welke langer dan een maand voortduurt het recht om de overeenkomst op te zeggen. Deze opzegging dient middels aangetekende brief te geschieden en dient voor beëindiging van de overmacht door APF Finance te worden ontvangen.

e.       Bovengenoemde ontbinding ontslaat opdrachtgever niet van de op hem rustende verplichting tot betaling van het in artikel 19 bepaalde. De kosten welke vallen tussen de datum van laatste declaratie en de datum van ontbinding komen voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever kan bij ontbinding geen aanspraak maken op schadever­goeding.

f.        Bij beëindiging van de overmacht brengt APF Finance ten spoedigste opdrachtgever hiervan op de hoogte waarna APF Finance de uitvoering van de opdracht zal hervatten.

Artikel 15        Algemene bepalingen van financiële aard

a.       Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengeko­men, wordt het honorarium van APF Finance vast­gesteld aan de hand van een uurhonorarium.

b.       APF Finance doet op verzoek van de opdrachtge­ver te voren opgave van de geschatte kosten voor de door hem en/of door zijn personeel te verrichten arbeid, hetzij ten behoeve van een bepaalde opdracht, hetzij per kalen­derjaar c.q. boekjaar.

Artikel 16        Declaratie

a.       Tenzij anders is overeengekomen, moet de declaratie zodanig gespecificeerd zijn, dat opdrachtgever voldoende zicht heeft op de samenstelling van de componenten die tezamen het gedeclareerde bedrag vormen.

Artikel 17        Reclamering

a.       De reclames dienen schriftelijk binnen 30 dagen na ie­dere levering of – indien het gebrek of gebreken betreft, dat of die nadien is of zijn geconstateerd – binnen 30 da­gen na zodanige constatering bij APF Finance te zijn ingediend. De reclame zal moeten behelzen een (gemoti­veerde) omschrijving van de grieven c.q. geconstateerde gebreken.

b.       APF Finance deelt opdrachtgever binnen veertien dagen na datum van ontvangst van de reclame mede of en, in bevestigend geval, op welke wijze aan de reclame wordt tegemoetgekomen.

c.       Reclames inzake door APF Finance verrichte leverin­gen en/of verrichte diensten/verrichtingen en daartoe verrichte arbeid geven opdrachtgever uitdrukkelijk niet de bevoegdheid de verplichting tot betaling van open­staande declaraties op te schorten.

d.       Reclames inzake door APF Finance aan opdrachtgever verzonden declaraties dienen te geschieden binnen twee weken na de op de declaratie vermelde datum van ver­zending. Ieder recht van reclame van declaraties vervalt door overschrijding van de in dit lid genoemde termijn, tenzij opdrachtgever op grond van door hem te stellen en te bewijzen overmacht niet binnen bedoelde termijn kennis heeft kunnen nemen van de inhoud van de decla­ratie. In laatstbedoeld geval gaat de termijn in op de dag der kennisneming.

Artikel 18        Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele aard met betrekking tot van APF Finance afkomstige of door hem gebruikte computer­programma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, onderzoeks­methoden, rapporten etc. worden en blijven, zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht, uitdrukkelijk en uitslui­tend eigendom van APF Finance, één en ander ongeacht het aandeel van de opdrachtgever zelf of ingeschakelde derde(n) in de totstandkoming van de hierboven bedoelde programma’s, ontwerpen, werkwijzen etc. Uitoefening van deze rechten is zowel tijdens als na uitvoering van de op­dracht uitsluitend en uitdrukkelijk aan APF Finance voor­behouden.

Artikel 19        Betaling

a.       De declaratie dient te worden voldaan binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie, waarna de opdrachtge­ver van rechtswege in verzuim is.

b.       Na het verstrijken van de onder lid a. genoemde termijn is de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd van wettelijke rente ex artikel 6:119a BW, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand.  

c.       Na het verstrijken van de in lid a. genoemde termijn is de opdrachtgever aan APF Finance daarnaast verschuldigd alle in de redelijkheid gemaakte kosten om buiten rechte betaling van de declaratie te verkrij­gen, welke kosten minimaal 15% van de hoofdsom zul­len bedragen vermeerderd met omzetbelasting met een minimum van 70 euro, zonder dat APF Finance gehouden is aan te tonen of hij de betreffende kosten daadwerkelijk heeft gemaakt. Voorts is opdrachtgever in dat geval aan APF Finance verschuldigd alle door APF Finance gemaakte gerechtelijke kosten. Indien APF Finance derden inschakelt voor de gerechtelijke dan wel buitengerechtelijke werkzaamheden, dan is de opdrachtgever alle kosten, die deze derden in verband met buitengerechtelijke werkzaamheden maakt direct dan wel indirect eveneens aan APF Finance verschul­digd.  

d.       Blijft naar aanleiding van een verzoek een voorschot te betalen of zekerheid te stellen een deugdelijke reactie op dit verzoek uit, dan zal APF Finance gerechtigd zijn schriftelijk per aangetekende brief of brief met ontvangst­bevestiging dan wel per telefax met verzend-en of ont­vangstbevestiging met ingang van tweemaal vierentwin­tig uur na de datum van verzending, de overeenkomst te ontbinden, één en ander onverminderd het recht van APF Finance op betaling van het reeds geleverde en op aan hem vanwege de ontbinding toekomende scha­devergoeding.

e.       Onverminderd iedere mededeling door de opdrachtgever bij het verrichten van zijn betaling en onverminderd de wijze van administratieve verwerking van de betaling door opdrachtgever, zullen betalingen van de opdracht­gever steeds en uitsluitend geacht worden in mindering te strekken op de opdrachtnemer openstaande bedragen en wel op de navolgende wijze. Allereerst zal iedere betaling in mindering strekken op door opdrachtgever verschuldigde incassokosten en rente, vervolgens zullen betalingen in mindering strekken op de oudste open­staande declaraties van APF Finance.

Artikel 20        Geschillen

a.       Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en APF Finance waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

b.       De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt te allen tijde nadrukkelijk uitgesloten, behoudens in het geval van schriftelijk expliciet overeengekomen afwijkingen.

c.       Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

d.       Bij alle geschillen staat het ieder der partijen vrij - indien zij in onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen komen - zich tot de bevoegde burgerlijke rechter te wenden. In ieder geval is de rechtbank Rotterdam bevoegd om van deze geschillen kennis te nemen.

Informatie over onze dienstverlening

Wij maken graag heldere afspraken met u over onze dienstverlening en de bijbehorende kosten. In deze brochure leest u daar meer over. Wij gaan hierbij verder dan de informatie die we u op grond van de Wet op het financieel toezicht moeten verstrekken. Wij geven u graag aanvullende informatie over onze dienstverlening zodat u een goed totaalbeeld krijgt. Heeft u hier vragen over, stel ze ons dan gerust!

 

Naam en adres

APF Assurantiën B.V.

De Veldoven 11, 3342 GR Hendrik Ido Ambacht

Postbus 400, 3340 AK  Hendrik Ido Ambacht

Telefoonnummer 078-2000246

info@apfgroep.nl

www.apfgroep.nl

 

Registratie AFM

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder vergunning nummer: 12044811

 

Op grond van deze vergunning mogen wij de volgende activiteiten verrichten:

-       Adviseren en bemiddelen in particuliere schadeverzekeringen

-       Adviseren en bemiddelen in zakelijke schadeverzekeringen

-       Adviseren en bemiddelen in inkomensverzekeringen

-       Adviseren en bemiddelen in zorgverzekeringen

-       Adviseren en bemiddelen in vermogensopbouwende producten

-       Adviseren en bemiddelen in hypothecair krediet

-       Adviseren en bemiddelen in consumptief krediet

-       Adviseren en bemiddelen in betaalrekeningen

-       Adviseren en bemiddelen in spaarrekeningen

-       Adviseren en bemiddelen in elektronisch geld

 

Aard van onze dienstverlening

Binnen het kader van onze vergunning kunnen wij u op de volgende manieren van dienst zijn.

 

1.        Wij kunnen u inzicht geven in uw huidige situatie als het gaat om het afdekken van bepaalde risico’s.

2.        Wanneer u exact weet welk financieel product u nodig heeft en geen advies wenst, kunnen wij de begeleiding verzorgen bij het afsluiten daarvan (‘execution only’).

3.        Wanneer u in grote lijnen weet wat voor soort financieel product u zoekt, kunnen wij u helpen bij het vergelijken en selecteren van de beste optie.

4.        Wij kunnen op uw verzoek klankborden over uw ideeën van een financieel product.

5.        Wij kunnen u coachen bij het vormen van een beeld van de mogelijkheden voor het verzekeren van bepaalde risico’s.

6.        Wij kunnen u een compleet advies geven over een financieel product en begeleiden bij het afsluiten van een passende oplossing, waarbij onze dienstverlening in principe stopt op het moment dat het betreffende product is afgesloten.

7.        Wij kunnen het volledig beheer van financiële producten voor u verzorgen: advies, afsluiten en begeleiding na het tot stand komen van een financieel product. Bij het laatste kunt u bijvoorbeeld denken aan een mogelijk tussentijds advies tot aanpassing van het afgesloten product, of aan het in behandeling nemen van een schade.

 

Klachten

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij doen dan ons uiterste best om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.

 

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Postbus 93257

2509 AG Den Haag

Tel. 070 – 333 8 999

www.kifid.nl

 

Ons kantoor is bij het Kifid aangesloten onder nummer 300.016679.

 

Adviesvrij

Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken of verzekeringsmaatschappijen.

 

Geen zeggenschap

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten, aandelen of anderszins zeggenschap in ons bedrijf.

 

Selectie van aanbieders

Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hierbij werken wij samen met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

 

Onze beloning

De kosten van onze werkzaamheden kunnen worden gefinancierd door de bank of verzekeraar waarmee wij u in contact brengen. Dit heet provisie.

 

Voor levensverzekeringen, hypotheken, uitvaartverzekeringen, betalingsbeschermers en individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen mogen wij geen provisie ontvangen van banken of verzekeraars. Wij brengen de kosten voor onze werkzaamheden bij deze producten bij u in rekening.

 

In overleg kunnen wij sommige diensten doorberekenen op basis van een uurtarief. U krijgt inzage in de hoogte van de tarieven van de diverse werkzaamheden. Bij de nota die u ontvangt, vindt u een urenspecificatie. Daarop ziet u welke werkzaamheden voor u zijn verricht met het bijbehorende uurtarief.  Voordat wij aan de opdracht beginnen, maken we een inschatting van de dienstverlening en de kosten die daarmee gemoeid zijn. U weet dus van tevoren wat u gaat betalen. Op het moment dat er meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, ontvangt u hierover vooraf een bericht van ons.

 

Uw persoonsgegevens
Om u goed te kunnen adviseren welke financiële producten bij uw situatie passen, gaan wij met u in gesprek. In dit gesprek stellen wij u verschillende vragen. Deze vragen hebben betrekking op uw kennis van en ervaring met financiële diensten, uw financiële situatie, zoals inkomen, uitgaven en vermogen, uw wensen en behoeften voor zover relevant voor het financiële advies en uw bereidheid om bepaalde risico’s zelf te dragen, dan wel uw wens om deze juist af te dekken, bijvoorbeeld door middel van een verzekering.

 

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om

Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens. Ook hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

 

Hoe gebruiken wij de van u ontvangen gegevens?

Wij gebruiken de gegevens die wij van u krijgen om een analyse van uw financiële situatie te maken. Hieruit volgt dan ons advies over welke maatregelen u kunt nemen om de door u gewenste financiële zekerheid te realiseren. Dat kan betrekking hebben op de opbouw van uw pensioen, het verzekeren van bepaalde risico’s of het verkrijgen van een financiering.

 

Zowel in het kader van het opstellen van dit advies als wanneer u ons vraagt onderdelen van dit advies uit te voeren, kan het voorkomen dat wij contact moeten zoeken met verzekeraars, geldverstrekkers, expertisebureaus, arbeidsdeskundigen en anderen die relevant zijn bij de uitvoering van de voor u te realiseren financiële zekerheid.


Bij verzekeraars en geldverstrekkers gaat het dan om de informatie die zij nodig hebben om te kunnen bepalen of en zo ja onder welke condities zij aan u een offerte willen uitbrengen voor een verzekering of krediet. Bij expertisebureaus gaat het om gegevens die nodig zijn om de waarde van uw pand of andere bezittingen te kunnen taxeren. Bij arbeidsdeskundigen gaat het om uw contactgegevens, zodat de arbeidsdeskundige in het kader van een aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering contact met u kan zoeken.


Wij geven de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door wanneer dat nodig is om een bepaald onderdeel van uw opdracht uit te voeren. Wij geven daarbij alleen die gegevens door die deze derden ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor u uit te voeren.

 

 

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig om de opgedragen werkzaamheden voor u uit te voeren. Uiterlijk vijf jaar nadat de verzekeringen en/of kredieten die wij voor u tot stand hebben gebracht zijn geëindigd, vernietigen wij de persoonsgegevens die wij van u in dit kader hebben ontvangen.

 

Wat zijn uw rechten?
U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij van u wij wel of niet ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen.a)        U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.

 

b)       Wanneer u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn.

 

c)        Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek.

 

d)       Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard voldoen.e)       Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens door te zenden aan een derde. Bijvoorbeeld uw accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.

 

f)         Wanneer wij van derden persoonlijke informatie over u ontvangen, bijvoorbeeld van uw verzekeraar, accountant, bank of andere financieel adviseurs dan informeren wij u over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.

 

Wat is de situatie wanneer u ons bepaalde informatie niet geeft, of ons beperkt in het gebruik daarvan?

Het opstellen van een goed financieel advies kunt u vergelijken met het maken van een puzzel. Er zijn vele, afzonderlijke stukjes die bij het begin van onze werkzaamheden allemaal door elkaar liggen. Hebben wij alle stukjes tot onze beschikking, dan slagen wij er bijna altijd in om de puzzel op te lossen en u een compleet beeld te schetsen.


Maar wanneer u ons bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of ons beperkingen oplegt in het gebruik hiervan, dan missen wij een of meerdere “stukjes” van de puzzel. Soms is dat niet onoverkomelijk om u toch een bepaald eindplaatje te kunnen schetsen. Wij zullen u er dan wel op wijzen, dat in dit advies bepaalde gaten kunnen zitten omdat wij niet over alle informatie konden beschikken en wat de consequenties hiervan voor u kunnen zijn.

 

Missen wij te veel informatie, dan kunnen wij geen verantwoord advies opstellen en zullen wij u mededelen dat wij onze werkzaamheden voor u niet kunnen uitvoeren.

 

Klachten over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan

Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Heeft u vragen over de wijze waarop binnen ons kantoor wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

 

Mocht u klachten hebben over de wijze waarop ons kantoor met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan spreken wij de wens uit dat u hierover contact opneemt met de directie van ons kantoor. Wij beloven u dat deze klacht onze aandacht krijgt.


Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen

We hopen dat u een beeld heeft gekregen van wat wij voor u kunnen betekenen. Natuurlijk is dat veel meer dan u in deze brochure heeft kunnen lezen. Stel ons daarom gerust uw vragen. Wilt u meer weten of wat wij voor u kunnen doen of hoe wij werken? We vertellen het u graag in een persoonlijk gesprek.

Algemene voorwaarden APF Assurantiën B.V.

 

Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de gehele dienstverlening van APF Assurantiën B.V. en aangesloten ondernemingen, hierna: “APF”. APF, gevestigd aan De Veldoven 11, 3342 GR Hendrik Ido Ambacht,, is ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 67700918. De algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van APF en alle voor haar werkzame personen. De opdrachtgever van APF is degene voor wie APF activiteiten of diensten verricht. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn en deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als ‘de opdrachtgever’.

1.2 Aangesloten ondernemingen en derden die voor de uitvoering van de opdracht van de opdrachtgever worden ingeschakeld, komt eveneens een beroep op deze algemene voorwaarden toe.

1.3 Eventuele voorwaarden waarnaar de opdrachtgever verwijst, zijn niet van toepassing, tenzij deze door APF uitdrukkelijk, zonder voorbehoud en schriftelijk, zijn aanvaard.

1.4 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden APF slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen APF en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

1.5 APF behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig, geheel of ten dele, te wijzigen, tenzij een zwaarwegend belang van de opdrachtgever zich daartegen verzet. Eventuele wijzigingen zijn na toezending aan de opdrachtgever met onmiddellijke ingang onverkort van toepassing op de volledige dienstverlening van APF. De opdrachtgever treedt met APF in overleg, zodra hij zich niet in voornoemde wijziging kan vinden. Indien partijen geen overeenstemming bereiken over de wijziging, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

1.6 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn of vernietigd mocht worden, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

 

Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht, etc.

2.1 Aanbiedingen en tarieven van APF zijn, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 60 dagen.

2.2 Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat APF een opdracht uitdrukkelijk, schriftelijk heeft aanvaard of een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de opdracht. APF is bevoegd om opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.3 Een opdracht aan een bij APF werkzame persoon geldt als een opdracht aan APF. In afwijking van het bepaalde in artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW geldt dit ook indien de opdracht verstrekt is met het oog op uitvoering door een specifieke persoon, waardoor geen hoofdelijke aansprakelijkheid ontstaat.

2.4 Het is APF toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht gebruik te maken van derden. APF zal bij het inschakelen van derden, waar mogelijk, overleg plegen met de opdrachtgever.

2.5 Deze overeenkomst wordt mede bepaald door de dienstenwijzer van APF. De dienstenwijzer en algemene voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met elke schriftelijke en mondelinge overeenkomst tussen APF en de opdrachtgever en is te vinden op onze website en wordt op verzoek van de opdrachtgever kosteloos toegezonden.

2.6 Wanneer tussen partijen een overeenkomst van opdracht of een dienstverleningsovereenkomst is gesloten, dan hebben de bepalingen van die overeenkomst voorrang boven de bepalingen van deze algemene voorwaarden en de dienstenwijzer.

 

Medewerking van de opdrachtgever

3.1 De opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, aan APF alle informatie verstrekken waarvan hij in redelijkheid mag aannemen dat deze noodzakelijk en/of gewenst is om APF in staat te stellen tot een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Deze gegevens bestaan onder andere, maar niet limitatief, uit wijzigingen in de bedrijfsactiviteiten, het bestuur van de onderneming, locatie(s), verzekerde waarden, inkomen of gezinssamenstelling. Indien voor de uitvoering van de niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking aan APF zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is APF bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.

3.2 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan APF verschafte informatie.

3.3 De opdrachtgever dient alle door APF verstrekte documenten te controleren op juistheid en volledigheid en dient APF direct in te lichten bij onvolkomenheden of onduidelijkheden.

3.4 De opdrachtgever zal haar dochteronderneming(en) en andere belanghebbenden over de via APF afgesloten verzekeringen informeren en instrueren.

3.5 De opdrachtgever zal voorafgaand aan acquisities, uitbreidingen, (des-) investeringen en overnames APF informeren met alle voor de diensten van APF benodigde informatie.

 

Beloning en betaling

4.1 Partijen spreken bij het sluiten van de overeenkomst van opdracht of dienstverleningsovereenkomst af op welke wijze APF voor haar diensten beloond zal worden. Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de opdrachtgever doorberekend.

4.2 Naast bovengenoemde inkomsten is het mogelijk dat APF aanvullende vergoedingen ontvangt, zoals schaderegelingscourtage en rente-inkomsten. Ook is het mogelijk dat APF extra vergoedingen ontvangt voor polisopmaak, administratie of soortgelijke werkzaamheden welke APF ten behoeve van de opdrachtgever in plaats van de verzekeraar uitvoert. Het is ook mogelijk dat wij door verzekeraars betaald worden voor andere activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van consultancy, administratie en dergelijke. Deze activiteiten staan los van de dienstverlening aan u.

4.3 Tenzij anders overeengekomen zal de opdrachtgever alle nota’s binnen 30 dagen na factuurdatum aan APF voldoen, zonder aftrek van of verrekening met nog door APF aan de opdrachtgever verschuldigde bedragen.

4.4 De opdrachtgever is bekend dat het niet of niet tijdig voldoen van nota’s aan APF en/of verzekeraar tot gevolg kan hebben dat afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen alsdan geen dekking bieden voor de verzekerde risico’s.

 

Verrekeningsbeding

5.1 APF is, tenzij anders overeengekomen, gerechtigd bij een eventuele betalingsachterstand van de opdrachtgever, de verschuldigde premies of vergoedingen tezamen met de hierover eventueel verschuldigde wettelijke rente, te verrekenen met de voor de opdrachtgever bestemde en via APF te ontvangen schade-uitkeringen, premierestituties en eventuele andere uitkeringen.

 

Aansprakelijkheid

6.1 Indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van de werkzaamheden van APF, is iedere aansprakelijkheid van APF beperkt tot de uitkering die in het desbetreffende geval plaatsvindt op grond van onze beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.

6.2 Indien op grond van de beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking wordt verleend, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vijf maal de jaarpremie die voor de betreffende verzekering is berekend of zou zijn berekend met een maximum van

€ 50.000,00. Indien de werkzaamheden geschieden op basis van een schriftelijke dienstverleningsovereenkomst, is de aansprakelijkheid beperkt tot vijf maal het honorarium over het laatste kalenderjaar dat wij voor onze inspanningen hebben ontvangen of zouden hebben ontvangen, met een maximum van € 50.000,00.

6.3 Behoudens in geval van opzet of grove schuld, is APF uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, indien en voor zover deze schade het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet volledig nakomen door APF van haar verplichtingen. Voor elke andere schade van de opdrachtgever, zoals indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, verlies van omzet en verlies van gegevens, is APF niet aansprakelijk. APF kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie door de opdrachtgever.

6.4 Indien APF van de opdrachtgever schadedossiers, via een ander intermediair gesloten verzekeringen of direct gesloten verzekeringen heeft overgenomen, dan is APF nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolkomenheden van gegevens, noch voor de door derden in dit kader verstrekte adviezen en/of aanbevelingen.

6.5 APF is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van fouten en omissies van derden, zoals andere makelaars en subagenten.

Indien wij verzekeringen overnemen van een ander intermediair zijn wij met inachtneming van dit artikel niet eerder aansprakelijk ter zake van deze verzekeringen dan vanaf het moment waarop wij een redelijke termijn hebben gehad om de status daarvan door te nemen en een advies uit te brengen.

6.6 Indien de opdrachtgever zijn verzekeringsportefeuille deels elders heeft ondergebracht of zal onderbrengen, dan deelt hij dit APF zo spoedig mogelijk mede. APF is niet aansprakelijk voor de dienstverlening of het gebrek daaraan buiten haar opdracht.

6.7 APF schenkt grote aandacht aan de solvabiliteit van de verzekeraars. APF kan echter de solvabiliteit van de verzekeraars niet garanderen. Daarom dient de opdrachtgever er rekening mee te houden dat de financiële positie van een verzekeraar kan veranderen nadat de dekking van de verzekering is ingegaan. APF kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de financiële positie van verzekeraars.

6.8 Werkzaamheden om niet kunnen nimmer leiden tot vergoeding van enige schade.

6.9 Een aan APF verstrekte opdracht leidt uitsluitend tot een inspanningsverplichting. Zij leidt nooit tot een resultaatsverplichting.

6.10 Elke aanspraak jegens APF dient uiterlijk één jaar na de datum waarop de opdrachtgever op de hoogte was of had behoren te zijn van de gronden waarop zijn vordering gebaseerd is, te zijn ingesteld.

6.11 De opdrachtgever vrijwaart APF voor elke aanspraak, aansprakelijkheid of schade waarvoor APF op grond van deze overeenkomst niet aansprakelijk is, inclusief aanspraken van werknemers van de opdrachtgever en aanspraken van derden.

 

Overmacht

7.1 APF is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor APF redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van APF ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

7.2. APF is nooit aansprakelijk voor schade, die niet te wijten is aan haar schuld en niet krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Tussentijdse wijziging en beëindiging

8.1 Wijzigingen in, aanvullingen op en/of uitbreidingen van de overeenkomst zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

8.2 Indien één van de partijen niet voldoet aan een verplichting uit deze overeenkomst, dan zal de wederpartij daarvan schriftelijk mededeling doen en de in gebreke zijnde partij gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid stellen alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Indien de in gebreke zijnde partij binnen de gestelde termijn nog steeds niet aan haar verplichtingen heeft voldaan kan de overeenkomst door de wederpartij worden ontbonden, indien door een gerechtvaardigd belang voortzetting van de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan worden verlangd.

8.3 Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van APF aanleiding geeft, kan APF extra zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan APF de uitvoering van de overeenkomst kan opschorten.

8.4 Bij faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, heeft APF het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

 

Geheimhouding

9.1 APF en de opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan redelijkerwijs bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden. Deze verplichting geldt niet indien op grond van een wettelijke plicht of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst bepaalde informatie dient te worden verstrekt aan derden.

9.2 De geheimhouding omvat tevens alle bij partijen werkzame personen die in het kader van de uit te voeren opdracht toegang tot vertrouwelijke informatie hebben.

9.3 Onder dit artikel vallen niet de gegevens die reeds bij APF bekend waren voorafgaand aan het verlenen van de opdracht, die legaal verkregen zijn van een andere partij, die door APF zelf zijn vergaard of die als publiek bekend verondersteld mogen worden.

Bescherming persoonsgegevens

10.1 APF verwerkt persoonsgegevens van de opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht. De persoonsgegevens worden opgeslagen in databanken. Bij de verwerking van persoonsgegevens neemt APF minimaal de daarvoor geldende wettelijke bepalingen in acht.

Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van APF is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Partijen zullen zich inspannen eventuele geschillen, voortvloeiend uit de overeenkomst, in onderling overleg te regelen. Mocht een minnelijke schikking niet mogelijk zijn, dan zullen de geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij de opdrachtgever en APF overeenkomen het geschil door arbitrage of anderszins te beslechten.

11.3 Consumenten kunnen, conform het reglement, tevens een klacht indienen bij het Kifid. Meer informatie daarover vind u in onze dienstenwijzer, op onze website en op de website van het KIFID (www.kifid.nl).


Sanctiewetgeving

12.1 Partijen zullen zich onthouden van alle handelingen die in strijd zijn met geldende internationale en nationale wetgeving, waaronder de Sanctiewetgeving. Het is partijen uitdrukkelijk niet toegestaan om zaken te doen of zaken mogelijk te maken met en van personen, organisatie en landen die vermeld staan op de sanctielijsten. Partijen zullen de nodige maatregelen nemen en controles inregelen, om een schending van wet- en regelgeving te voorkomen. Wanneer een van partijen geldende wet- en regelgeving schendt, kan de overeenkomst door de wederpartij met onmiddellijke ingang worden ontbonden

Stel direct je vraag

Bel ons
of stel je vraag via Whatsapp.